logo1

कृषी पंचांग (कृषी विषयक मुहूर्त २०१८)

जानेवारी
बी पेरणी
१९ जानेवारी स. ११ प.
२२ जानेवारी
२३ जानेवारी
२४ जानेवारी दु. ४ प.
२५ जानेवारी दु. ८ प.

कुपनलिका
५ जानेवारी
७ जानेवारी दु. ४ प.
८ जानेवारी
९ जानेवारी
१० जानेवारी
१९ जानेवारी स. ११ प.
२२ जानेवारी
२९ जानेवारी दु. ३ नं
कापणी
४ जानेवारी स.११ प.
७ जानेवारी दु.४ प.
८ जानेवारी
१८ जानेवारी स. १० नं
१९ जानेवारी स. ११ प.
२१ जानेवारी दु. ४ नं
२२ जानेवारी
२५ जाने.स. ८ नं.,दु.३ प.
२६ जानेवारी दु. २ नं
२९ जानेवारी दु. ३ नं
बागकाम
१८ जानेवारी स. १० नं
१९ जानेवारी स. ११ प.
२१ जानेवारी दु. ४ नं
२५ जानेवारी दु. ३ प.
२६ जानेवारी दु. २ नं
२९ जानेवारी दु. ३ नं
फेब्रुवारी
बी पेरणी
११ फेब्रुवारी
१८ फेब्रुवारी दु. १ नं
१९ फेब्रुवारी सायं. ५ प.
२० फेब्रुवारी
२१ फेब्रुवारी दु. २ प.
कुपनलिका
२ फेब्रुवारी दु. १ प.
४ फेब्रुवारी
५ फेब्रुवारी
७ फेब्रुवारी दु. १२ प.
१८ फेब्रुवारी दु. १ नं.
१९ फेब्रुवारी दु. २ प.
२५ फेब्रुवारी स. १० नं
कापणी
२ फेब्रुवारी दु. १ प.
४ फेब्रुवारी स. ९ नं
५ फेब्रुवारी
७ फेब्रुवारी दु. १२ प.
११ फेब्रुवारी
१२ फेब्रुवारी
१८ फेब्रुवारी
२१ फेब्रुवारी दु. २ नं
२२ फेब्रुवारी
२५ फेब्रुवारी
२८ फेब्रुवारी दु. १२ प.
बागकाम
२ फेब्रुवारी
७ फेब्रुवारी
८ फेब्रुवारी स. १० प.
९ फेब्रुवारी सायं. ५ नं
१२ फेब्रुवारी
१८ फेब्रुवारी दु. १ प.
२१ फेब्रुवारी दु. २ नं
२२ फेब्रुवारी
२५ फेब्रुवारी
मार्च
बी पेरणी
कुपनलिका
४ मार्च दु.प.
५ मार्च
६ मार्च
१२ मार्च स. ११ नं
१३ मार्च दु. १ प.
कापणी
४ मार्च दु. २ प.
९ मार्च
१२ मार्च स. ११ नं
१४ मार्च दु. ४ प.
बागकाम
७ मार्च
९ मार्च
१४ मार्च दु. ४ प.
अधिक माहितीसाठी :श्री स्वामी समर्थ पंचांग २०१५-२०१६